ข้อมูลพื้นฐาน

        โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม ได้รับการก่อตั้งครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยเป็นโรงเรียนสาขาของ
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  ชื่อว่า โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ (สาขานาเดื่อ) โดยมีนายวัฒนะ วดีศิริศักดิ์
เป็นผู้ดูแลสาขา และได้รับประกาศจัดตั้งโรงเรียนรัฐบาล  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ลงนามโดย
นายสัมพันธ์    ทองสมัคร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๓๗
และได้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม” จนถึงปัจจุบัน
–  ปรัชญาของโรงเรียน :  นตฺถิ  ปญฺญา  สฺมา  อาภา   “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”
–  คำขวัญโรงเรียน  :  เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำสังคม
–  สีประจำโรงเรียน     :  เทา  เหลืองทอง